PWSZ w Elblągu stale wprowadza rozwiązania dostosowujące Uczelnię do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Uczelnia wspiera studentów z niepełnosprawnościami poprzez wiele działań.

Powołanie PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz STUDENCKIEGO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 7 marca 2018 r. powołany został Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni mgr Henryka Szumna. Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia i badaniami naukowymi, podejmowanie działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. 

Studenckim Rzecznikiem Osób Niepełnospranych jest Marta Stanisławowska. Zadania Studenckiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych: współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych; reprezentowanie interesów i potrzeb osób niepełnosprawnych; popularyzowanie wiedzy o niepełnosprawności; przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, poprzez promowanie idei równości; udział w procesie planowania zakupu sprzętu wspomagającego kształcenie studentów niepełnosprawnych; inicjowanie i organizowanie szkoleń dla Samorządu Studentów w zakresie spraw studentów niepełnosprawnych; uczestnictwo w promocji uczelni i kampanii reklamowej zachęcającej niepełnosprawnych kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na studia w PWSZ w Elblągu; wskazywanie niepełnosprawnym kandydatom na studia oraz niepełnosprawnym studentom możliwości uzyskiwania wsparcia w Uczelni w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, poprzez tzw.: wsparcie organizacyjne, naukowe, socjalne, psychologiczne, itp. (wskazanie organizacji i jednostek uczelnianych wspierających studentów niepełnosprawnych, a także osób świadczących pomoc w tym zakresie); aktywizacja społeczna i naukowa studentów niepełnosprawnych poprzez  promowanie wśród nich idei samorządności i rozwijanie zainteresowań naukowych (udział w studenckich kołach naukowych);

 

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach Uczelni

Wszystkie budynki dydaktyczne oraz Dom Studencki posiadają wejścia wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich. W pobliżu budynków znajdują się wyznaczone  miejsca parkingowe dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 

 

Wyposażenie Biblioteki w specjalistyczny sprzęt

W tzw. „małej czytelni” Biblioteki przy Alei Grunwaldzkiej udostępniamy stanowisko komputerowe z oprogramowaniem powiększającym tekst na stronach internetowych i w plikach oraz powiększalnik stacjonarny „DaVinci HD” z kamerą umożliwiający  m. in. powiększanie tekstu drukowanego, jego zapis z możliwością ponownego odtworzenia, a także głośnomówiącego odczytu - dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu.

 

Możliwość darmowych konsultacji z doświadczonymi specjalistami

W Uczelni  funkcjonuje AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA i DORADZTWA (ACWiD). Wykwalifikowani specjaliści służą pomocą i wsparciem studentom PWSZ, którzy mają: problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji, nie radzą sobie ze stresem studiowania. Zadania ACWiD realizowane są poprzez: wsparcie (informacyjne, psychologiczne, instrumentalne, społeczne), interwencje w sytuacjach kryzysowych, wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, coaching.

 

Stypendia specjalne

Materialnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych są stypendia specjalne przyznawane z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na 10 miesięcy roku akademickiego.

Ponadto studenci niepełnosprawni i pobierający stypendium socjalne odbywając część studiów lub praktyki za granicą otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

 

Dokumenty

Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
(załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)

 

Program "Aktywny samorząd"

 

Komunikaty:

Aktywizacja osób niepełnosprawnych - program GraduatOn


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry