Projekt pn.: Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014 - 2020, którego łączna wartość wynosi 20 400 000,00 zł, ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia dopasowanego do potrzeb rynku pracy, co zwiększy zainteresowanie nowymi formami kształcenia. Dofinansowanie projektu opiewa na 15 087 484,09 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 28 lutego 2020 roku.

 

W projekcie przewiduje się rozbudowę dwóch obiektów: przy ul. Wspólnej o halę dla naukowego laboratorium dronów (o pow. użytkowej 1100 m2) oraz przy ul. Zacisze, w wyniku której studenckie koła naukowe otrzymają nowe w pełni sprzętowo wyposażone następujące pracownie: robotyki i mechatroniki, wzornictwa, aktywności artystycznych, gier edukacyjnych, multimediów. Powstanie tam również nowe naukowe laboratorium modelowania 3D.

 

Obok dydaktyki i prowadzenia tradycyjnej działalności Studenckich Kół Naukowych funkcją Centrum Kompetencji Społecznych  będzie między innymi przeprowadzanie treningów (w sytuacjach i okolicznościach wirtualnych lub symulowanych) stwarzających studentom możliwości rozwiązywania wybranych problemów z życia zawodowego i społecznego, rozwijających odpowiednie kompetencje społeczne, przy udziale profesjonalnej kadry dydaktycznej.

 

Obecnie w PWSZ w Elblągu działa 8 Studenckich Kół Naukowych,  które w sumie dzielą się na 13 sekcji. Planowane systemowe rozwiązanie dotyczące wpływania na rozwój kompetencji społecznych radykalnie zwiększy liczbę członków Studenckich Kół Naukowych.

Studenci i młodzież szkolna, w ramach współpracy Uczelni z elbląską oświatą, poprzez działania w pracowniach dydaktycznych będą mogli:

−   doskonalić umiejętności  pracy zespołowej w wielu jej aspektach (np.: poznawania procesów grupowych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, zasad skutecznego porozumiewania się, rozwoju empatii i zachowań asertywnych w stosunku do innych uczestników procesu komunikacyjnego),

−   rozwijać innowacyjny sposób myślenia podczas wykonywania zadań problemowych i uczyć się ekonomicznego podejścia do ich wdrażania na rynku pracy,

−   przygotowywać do samodzielnej nauki i pracy w przyszłości (idea LLL -  life long learning),

−   rozbudzać zainteresowania, oddawać się pasjom, poszerzać wiedzę i umiejętności, zwiększać wrażliwość na kulturę oraz zwiększać wrażliwość społeczną.

W ostatnim czasie PWSZ w Elblągu zamknęła krąg swych zainteresowań badaniami naukowymi. Będą one dotyczyły trzech grup zagadnień: ochrona środowiska ze szczególną uwagą poświęconą Zalewowi Wiślanemu, techniczne i funkcjonalne modyfikacje dronów i umiejętności posługiwania się nimi oraz wielostronne zastosowania modelowania 3D.

Przewiń do góry